“So much to remember”- about Jesus – Nichita Stanescu

………………………………………………………………………..

Atâta sã nu uitati:
cã el a fost un om viu,
viu,
pipãibil cu mâna.
Atâta sã nu uitati
cã el a bãut cu gura lui,-
cã avea piele
îmbrãcatã în stofã.

Atât sã nu uitati,-
cã ar fi putut sã stea
la masa cu noi,
la masa cinei celei de tainã.

Atât sã uitati! Numai atât,-
cã El a trãit,
înaintea noastrã…
Numai atât,
în genunchi vã rog, sã uitati!
……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top